Realizowane projekty

1.jpeg

W ostatnich dniach maja 2024 roku dobiegły końca prace związane z realizacją zdania pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce” sfinansowanych ze środków własnych Gminy Narewka oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Obraz1.jpg

Dobre wieści dla Siemianówki z Samorządu Województwa Podlaskiego.

eternit.png

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

modernizacja mini.png

Gmina Narewka informuje, iż wyłoniony został Wykonawca dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce” objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 1. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie istniejącego układu technologicznego. Wyremontowane zostaną także istniejące obiekty, w tym: budynek technologiczny, budynek stopnia mechanicznego, wiata osadu odwodnionego, komora kraty, reaktor SBR, zbiornik retencyjno - uśredniający, budynek wielofunkcyjny. Po modernizacji oczyszczalnia będzie pracować w technologii osadu czynnego w układzie reaktorów sekwencyjnych SBR.

eusługi mini.png

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego„ realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

mini modernizacja.png

Modernizacja obejmie drogę gminną Nr 107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe, na której wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m na długości 2 501,5 mb; przebudowane zostaną skrzyżowania z drogą powiatowa i gminną; pobocza oraz rowy przydrożne.

FE_POPC_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego_plakat_a3_poziom_edit(1)-1.jpg

Gmina Narewka realizuje projekt grantowy „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Celem realizacji projektu, wynikającym z dokumentów programowych, jest rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ponadto realizacja projektu grantowego przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2918/1/2021. Całkowita wartość dofinansowania: 100.000,00 PLN.

Logo WP żubr.jpg

„Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na prace związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych”

Ilustracja do artykułu oze.webp

o wydłużeniu terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu oraz listy uzupełniającej uczestników projektu do dnia 30 lipca 2021 r.

Ilustracja do artykułu OZE 2021.jpg

Przyjmowanie WNIOSKÓW nastąpi od dnia 12.04.2021 r. od godz. 7:30 i potrwa do 13.05.2021 do godziny 15:30. Wysokość Grantu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych montażu instalacji OZE. W razie pytań lub wątpliwości kontakt pod numerem: 85 682 98 94.

Ilustracja do artykułu Bioróżnorodność.gif

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0442/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony