INSTALACJE WYKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE NAREWKA

Przyjmowanie WNIOSKÓW nastąpi od dnia 12.04.2021 r. od godz. 7:30 i potrwa do 13.05.2021 do godziny 15:30. Wysokość Grantu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych montażu instalacji OZE. W razie pytań lub wątpliwości kontakt pod numerem: 85 682 98 94.

Narewka, dnia 22 marca 2021 r.

OS.041.7.2019

Dotyczy: Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0863/20 pt. „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.00.00-20-0863/20-00 z dnia 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem przez Gminę Narewka dofinansowania do projektu pt.

„INSTALACJE WYKORZYSTUJĄCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE NAREWKA”

realizowanego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia naboru uczestników projektu.

Deklaracje złożone przez mieszkańców, w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu oraz osoby, które złożyły chęć udziału w latach ubiegłych, również MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU O GRANT.

W przypadku nie złożenia WNIOSKU O GRANT - Ankiety i Deklaracje złożone w terminie wcześniejszym nie będą brane pod uwagę.

Aktualny nabór podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu.

Przyjmowanie WNIOSKÓW (dostępnych na stronie www.narewka.pl oraz w siedzibie Urzędu) nastąpi od dnia 12.04.2021 r. od godz. 7:30 i potrwa do 13.05.2021 do godziny 15:30.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone przed i po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Instytucja Organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadziła następujące maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu:

  1. Instalacja fotowoltaiczna:

- o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp

- o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp

  1. Instalacja kolektorów słonecznych:

- dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł

- dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł

- dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł

 Wysokość Grantu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych montażu instalacji OZE

 

Prosimy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem oraz innymi załączonymi do niego dokumentami.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1601

Powrót na początek strony