Program asystent rodziny

Gmina Narewka w 2020 roku realizowała „Program asystent rodziny na rok 2020” otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania w wysokości 1.700,00 zł.

Program obejmuje działania asystenta określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej łącznie z działaniami wynikającymi z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „ Za życiem”.

W związku z zakwalifikowaniem gminy do dofinansowania w ramach konkursu „ Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019” stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w danym roku dotacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizacje zadania w wysokości 13 358zł.

Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie.

Asystent rodziny objął opieką  -  6  rodzin.

W celu realizacja zadań  wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w tut. Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny . Stanowisko asystenta wsparte zostało w 2018 roku dotacją Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ( kwota dotacji 18.752,00zł.). Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym.

Powrót na początek strony