Projekt "Arteterapia- sposób na lepsze jutro"

"Arteterapia- sposób na lepsze jutro"

Liderem projektu jest Gmina Narewka, partnerem Stowarzyszeniem Polart Art, Realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce.

Projekt "Arteterapia- sposób na lepsze jutro" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider Gmina Narewka, Partner: Stowarzyszeniem Polart Art, Realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce.

Działania projektowe skierowane były do rodzin, w tym rodzin przezywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2020 do 30.11.2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 368 070,72 zł

Dofinansowanie z UE wynosi 349 664,69 zł

Projekt pn. "Arteterapia- sposób na lepsze jutro", realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, typ projektu nr 10 działania skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawienie i pogłębienie relacji społecznych w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu gminy wiejskiej Narewka poprzez organizację warsztatów z zakresu arteterapii.

Powrót na początek strony