Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Gminie Narewka

Wójt Gminy Narewka zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które finalnie mogą zostać objęte dofinansowaniem w ramach "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków".

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia, jak i założeniami Programu: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24971

Ogłoszenie nr 1/2023/RPOZ

o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: RPOZ), na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Ochrony Zabytków Wójt Gminy Narewka ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia przez Gminę Narewka – zadań planowanych do dofinansowania z RPOZ w formie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Celem niniejszego naboru jest wyłonienie zadania / zadań, które Gmina Narewka, po pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach RPOZ.

I. Zakres i warunki naboru wniosków.

 1. Wniosek wskazujący propozycję zadania do zgłoszenia do dofinansowania z RPOZ (dalej wniosek) musi dotyczyć zadania polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 tejże ustawy oraz obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ww. Ustawy.
 2. Zabytek, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się na obszarze Gminy Narewka.
 3. Wnioskodawcą / Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego. W przypadku, gdy zabytek posiada więcej niż 1 właściciela – wszyscy właściciele muszą wyrazić pisemną zgodę na realizację zadania objętego wnioskiem.
 4. W niniejszym naborze Wnioskodawca / Beneficjent może złożyć jeden wniosek z propozycją zgłoszenia przez Gminę Narewka zadania do dofinansowania w ramach RPOZ w jednej z trzech kategorii wartości dofinansowania:  a.     do 150.000,00 złotych, b.   do 500.000,00 złotych,   c.      do 3.500.000,00 złotych.
 5. Gmina Narewka, w ramach bieżącego naboru RPOZ, planuje złożyć 3 wnioski (z czego: 1 wniosek o wartości dofinansowania o której mowa w pkt. 4 lit. a, 1 wniosek o wartości dofinansowania o której mowa w pkt. 4 lit. b oraz 1 wniosek o wartości dofinansowania o której mowa w pkt. 4 lit. c.
 6. Dofinansowanie z RPOZ może być przyznane w wysokości nie wyższej niż kwoty wskazane w pkt 4, które stanowić będą nie więcej niż 98% dotacji udzielonej przez Radę Gminy Narewka w drodze uchwały, a pochodzącej ze środków RPOZ. Wnioskodawca / Beneficjent dotacji jest zobowiązany oświadczyć we wniosku, że zapewni wkład własny (nie mniej niż 2 % nakładów koniecznych, o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia) na realizację zgłaszanego zadania, pochodzącego ze środków innych niż środki z RPOZ oraz środki z budżetu Gminy Narewka, w wysokości nie niższej niż różnica między ostateczną wartością zadania a poziomem dotacji udzielonej przez Radę Gminy Narewka. W przypadku, gdy wartość nakładów koniecznych poniesionych przez Beneficjenta dotacji ulegnie zmniejszeniu – zmniejszy się proporcjonalnie wartość dotacji. Oprócz udziału w nakładach koniecznych beneficjent będzie zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów niezbędnych do realizacji zadania, a nie stanowiących nakładów koniecznych w rozumieniu pkt. 7 ogłoszenia.
 7. Dofinansowanie z RPOZ, przyznane na podstawie złożonego przez Gminę Narewka wniosku, stanowi nie więcej niż 98%, faktycznie poniesionych i udokumentowanych nakładów koniecznych o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji i nie stanowi podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń majątkowych względem Gminy lub podmiotów trzecich.
 9. Wnioskodawca / Beneficjent dotacji, którego wniosek zostanie wybrany do zgłoszenia przez Gminę Narewka do dofinansowania z RPOZ w formie dotacji zobowiązany jest do czasu zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy Inwestycji objętych dofinansowaniem z RPOZ: a) niezwłocznie złożyć oświadczenie o nie ubieganiu się o dofinansowania na realizację zgłoszonego zadania z innych środków zewnętrznych, w zakresie tożsamym z zakresem zgłoszonym do wsparcia w ramach RPOZ, b) nie rozpoczynać realizacji zgłoszonego zadania (w rozumieniu rozpoczęcia procedury zakupowej na realizację zadania oraz wykonywania prac przy zabytku).
 10. Wnioskodawca / Beneficjent dotacji, którego zadanie zostanie wybrane do zgłoszenia przez Gminę Narewka do dofinansowania z RPOZ w formie dotacji i na którego realizację udzielona zostanie Wstępna promesa zobowiązany będzie do: a) złożenia wniosku o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Narewka zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, określonymi w podjętej przez Radę Gminy Narewka uchwale;  b) ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy dla wnioskowanego zadania w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Narewka Wstępnej promesy.
 11. Warunkiem udzielenia dotacji przez Radę Gminy Narewka na realizację zadania zgłoszonego przez Gminę Narewka do dofinansowania z RPOZ w formie dotacji będzie spełnienie łącznie następujących warunków: a) udostępnienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Narewka Wstępnej promesy, b) złożenie wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, określonymi w uchwale podjętej przez Radę Gminy Narewka, c) spełnienie przez złożony wniosek o udzielenie dotacji warunków wskazanych w uchwale, o której mowa w lit. b), d) zawarcie z Wójtem Gminy Narewka umowy dotacji, o której mowa w pkt. 12.
 12. Z Wnioskodawcą / Beneficjentem dotacji, któremu udzielona zostanie przez Radę Gminy Narewka dotacja zostanie zawarta umowa dotacji. Umowa ta zawarta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawierać będzie szczegółowe warunki i terminy realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa zakłada się, że: a) podpisanie umowy dotacji nastąpi po podjęciu przez Radę Gminy Narewka uchwały o przyznaniu dotacji (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), b)  dotowane zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy dotacji do dnia 30 listopada 2024 r.,  c)  rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 r.
 13. Warunkiem podpisania umowy z Wnioskodawcą / Beneficjentem dotacji będzie udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Narewka promesy oraz rozstrzygnięcie przez beneficjenta postępowania zakupowego skutkującego wyborem, o którym mowa w pkt 10 lit. b.
 14. W przypadku wniosków dotyczących obiektów zabytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa dotacja, będzie stanowiła odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie nastąpi zgodnie z:  a) zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 z późn. zm.) – jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a dotacja dotyczy nieruchomości, którą podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykorzystuje do prowadzenia tej działalności,  b)  zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.) - jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność w sektorze rolnym w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a dotacja dotyczy nieruchomości, którą podmiot prowadzący działalność w sektorze rolnym wykorzystuje do prowadzenia tej działalności,  c)  zasadami określonymi w rozporządzeniu (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 190/45, z 28.06.2014 r., z późn. zm.) – jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a dotacja dotyczy nieruchomości, którą podmiot prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa wykorzystuje do prowadzenia tej działalności.
 15. W przypadku, gdy dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) udzielona została na dofinansowaniu kosztów inwestycji dokonywanej na nieruchomości wykorzystanej działalności, o której mowa w pkt. 14 lit. a – c beneficjent zostanie zobligowany do przedłożenia:  a)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  b)  informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).
 16. W przypadku, gdy dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis, o której mowa w pkt. 12, dotacja będzie udzielona jako pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  06.2014, str. 1 z późn. zm), zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 53 tego rozporządzenia.
 17. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis oraz poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.
 18. Wójt Gminy Narewka zastrzega, że spośród złożonych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania może zostać wybrany 1, na podstawie którego zostanie przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

II. Sposób i termin składania wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania.

 1. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wniosek należy wypełnić czytelnym pismem lub na komputerze.
 3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Narewka (pok. 4), ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka w terminie do dnia 7.03.2023 r. do godz. 15:00.
 4. O zachowaniu terminu, wskazanego w pkt 3 decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Narewka lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Narewka drogą pocztową. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 3 zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
 5. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub przez osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną oraz wskazaniem pełnionej funkcji. W przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzone podpisem ze wskazaniem pełnionej funkcji, umożliwiający weryfikację osób podpisujących dokumenty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż wniosek został prawidłowo podpisany. Dokumenty dołączone do wniosku o dofinansowanie powinny być kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

III. Ocena i wybór wniosków.

1. Złożone wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Narewka.

2. Ocena formalna dokonana zostanie według następujących kryteriów:

a) czy wniosek został złożony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

b) czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie;

c) czy wniosek dotyczy zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków;

d) czy wniosek dotyczy zabytku położonego/przechowywanego na obszarze Gminy Narewka;

e) czy zakres prac wskazany w opisie zadania mieści się w zakresie nakładów wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

f) czy wnioskowane o dofinansowanie prace i/lub roboty nie zostały rozpoczęte lub wykonane przed złożeniem wniosku;

g) czy wnioskodawca jest właścicielem zabytku lub czy posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego;

h) czy wniosek zawiera uzasadnienie w jakim zakresie charakter przedsięwzięcia objętego wnioskiem realizuje cel przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095),

3. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które spełnią wszystkie kryteria formalne. Nie przewiduje się możliwości sprostowania wniosku w zakresie kryteriów formalnych. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych wyklucza wniosek z oceny merytorycznej.

4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie według następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

1

Ranga zabytku (punkty w ramach kryterium podlegają sumowaniu) – łączna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium – 2 pkt.

 

Wnioskodawca otrzyma punkty, jeżeli:

- zabytek posiadający wpis do rejestru zabytków – 1 pkt.,

- zabytek znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków – 1 pkt.,

2

Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji - – łączna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium – 2 pkt.:

 

Wnioskodawca, jeżeli:

- posiada i przedłożył ważną decyzję właściwego organu ochrony zabytków pozwalającą na prowadzenie prac lub robót wskazanych we wniosku (o ile jest wymagana przepisami prawa) lub dokument potwierdzający uzgodnienie z organem ochrony zabytków planowanych do wykonania prac lub robót wskazanych we wniosku otrzyma 1 pkt.,

- nie posiada lub nie przedłożył ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na prowadzenie prac lub robót wskazanych we wniosku (o ile jest wymagana przepisami prawa) lub dokumentu potwierdzającego uzgodnienie z organem ochrony zabytków planowanych do wykonania prac lub robót wskazanych we wniosku 0 pkt,

- posiada i przedłożył ważne pozwolenie na budowę / zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych (lub oświadczenie Wnioskodawcy, iż w ustawowym terminie sprzeciw przez właściwy organ nie został wniesiony), wnioskodawca otrzyma 1 pkt.,

- nie posiada lub nie przedłoży ważnego pozwolenia na budowę / zaświadczenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do zgłoszenia robót budowlanych (lub oświadczenie Wnioskodawcy, iż w ustawowym terminie sprzeciw przez właściwy organ nie został wniesiony), wnioskodawca otrzyma 0 pkt.,

 

 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Narewka dokona oceny wniosków w oparciu o ww. kryteria punktowe. Opracowana zostanie lista wniosków uszeregowanych od największej do najmniejszej liczby punktów, która zostanie zarekomendowana Wójtowi Gminy Narewka. W przypadku, gdy kilka wniosków uzyska taką samą liczbę punktów o miejscu na liście decydować będzie data, godzina i minuta złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Narewka lub wpływu do sekretariatu w przypadku nadania wniosku za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 2. Wyboru zadań do zgłoszenia przez Gminę Narewka do dofinansowania w ramach RPOZ w formie dotacji dokona Wójt Gminy Narewka w oparciu o rekomendację Komisji.
 3. Ogłoszenie wyników naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia przez Gminę Narewka do dofinansowania w ramach RPOZ w formie dotacji zostanie podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narewka w terminie do dnia 17 marca 2023 roku.
 4. Informacja o wyborze wniosku do zgłoszenia przez Gminę Narewka do dofinansowania w ramach RPOZ w formie dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku.
 5. Otrzymanie informacji o wyborze wniosku do zgłoszenia przez Gminę Narewka do dofinansowania w ramach RPOZ nie jest tożsama z otrzymaniem dotacji.
 6. Od rozstrzygnięcia naboru wniosków nie przysługuje odwołanie.
 7. Wójt Gminy Narewka zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyn.

IV. Regulamin pracy komisji.

1. Pracami Komisji oceniającej złożone wnioski kieruje Przewodniczący Komisji, a podczas jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

a) organizacja pracy Komisji;

b) podział prac pomiędzy członków Komisji, podejmowanych w trybie roboczym.

3. Ustalenia Komisji podejmowane są na posiedzeniach lub/i w trybie obiegowym, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Z prac komisji sporządza się listę rekomendowanych wniosków, która zawiera listę ocenionych wniosków uszeregowaną w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów.

5. Lista, o której mowa w pkt 4 przekazywana jest Wójtowi Gminy Narewka do zatwierdzenia.

 V. Postanowienia końcowe.

 1. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania i warunków realizacji zadania w ramach RPOZ znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowyzabytkow/
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marek Bagrowski, tel. 856829894, e-mail: m.bagrowski@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

 

RPOD w gm. Narewka.png

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1242

Powrót na początek strony