Otwarcie Klubu Przedszkolaka w Narewce z dniem 6 maja nie będzie możliwe

Decyzja zapadła po przeanalizowaniu wytycznych przeciwepidemicznych GIS oraz konsultacjach z rodzicami i miała na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom placówki.

Szanowni Rodzice,
po przeanalizowaniu wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz po przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami dzieci celem rozpoznania potrzeb rodziców w związku z zapewnieniem opieki przedszkolnej w placówkach wychowania przedszkolnego (zgodnie z informacją zwrotną uzyskaną od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce żaden z rodziców nie wyraził chęci posyłania dziecka do Klubu Przedszkolaka od 6 maja 2020 r.) informuję, że placówka wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Narewka, nie będzie otwarta z dniem 6 maja 2020 r.

Przedmiotowe wytyczne nakładają na organy prowadzące, dyrektorów oraz pracowników placówek wychowania przedszkolnego wiele nowych obowiązków oraz generują konieczność zmiany organizacji pracy tych placówek. Realizacja powyższych zaleceń jest czasochłonna i wymaga poniesienia wielu dodatkowych nakładów finansowych. Zatem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom placówki ustalono, że otwarcie Klubu Przedszkolaka od 6 maja br. nie będzie możliwe.

Wójt Gminy Narewka
Jarosław Gołubowski

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 99

Powrót na początek strony