Starostwo Powiatowe w Hajnówce ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Lider projektu: Miasto Łomża

Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

Realizator: Powiat hajnowski

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalny) pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły w latach 2019-2021.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • Kurs Przedsiębiorczości,
 • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
 • nbsp; wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS Hajnówka): świadczenie integracyjne
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie MOPS Hajnówka, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, CIS Hajnówka  
(ul. Bielska 41) oraz na stronie : www.fir.org.pl.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie: MOPS Hajnówka, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas: 

729 888 753

CIS Hajnówka

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka


Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce działa w ramach projektu pn. Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego. Jest to projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Prowadzi go Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR), która została zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angażuje się ona w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych - kontakt

Zespół Centrum w Hajnówce składa się z następujących osób:

Marcin Bołtryk – Kierownik CIS
Mirosława Majewska - Iwaniuk – pośrednik pracy/animator
Diana Kendyś – doradca do spraw reintegracji społecznej
Natalia Tokajuk – doradca do spraw reintegracji zawodowej

adres: ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka

tel: 729 888 753

mail: cishajnowka@fir.org.pl

 

 

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalny) pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

Liderem jest:  Miasto Łomża

Partnerzy to:

-Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

-Powiat Hajnowski

-Miasto Kolno

-Powiat Łomżyński

-Powiat Siemiatycki

-Powiat Wysokomazowiecki

-Powiat Zambrowski

-Gmina Boćki

Realizatorem jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Dofinansowanie projektu z UE:  19 999 079,80 zł.

Grupa docelowa: 700 osób, w tym 400 K/300 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w województwie podlaskim.

Planowane formy wsparcia dla uczestników/czek projektu:

 • Wsparcie terapeutyczne i doradcze

 • Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego

 • Aktywizacja społeczna

 • Aktywizacja zawodowa

 • Działania o charakterze środowiskowym

Od kwietnia 2019r. trwa realizacja projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. W tym okresie ukształtowało się siedem zespołów w powiatach:

 • łomżyńskim

 • zambrowskim

 • siemiatyckim

 • hajnowskim

 • wysokomazowieckim

 • Łomża

 • Kolno

W pierwszych miesiącach wzajemnej współpracy członkowie zespołów uczestniczyli w spotkaniach roboczych dot. dokumentacji projektowej oraz rekrutacyjnej. Spotkania organizowane były zarówno przez Lidera projektu: Miasto Łomża (szkolenie prowadzone przez przedstawiciela PUP Łomża), jak i Partnera: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Dodatkowo członkowie zespołów roboczych uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS dotyczących pracy z osobami uzależnionymi i zaburzeniami psychicznymi w PES.


Dlaczego warto zgłosić się do CIS?

Uczestnik, który zgłosi się do CIS może liczyć na kompleksową pomoc z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Podniesienie swoich kompetencji w obszarze społecznym i  zawodowym – kluczowe cele CIS.

W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy wezmą udział w indywidulanych i grupowych warsztatach umiejętności społecznych oraz treningach rozwoju osobistego pod opieką psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych. Uczestnicy nabędą więc umiejętności negocjacyjne, skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów – w sytuacjach osobistych i zawodowych. Dla osób borykających się z uzależnieniem lub/i z problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej, przewidziano wsparcie psychologiczne i pomoc – wystarczy odważyć się i postawić ten pierwszy krok – zgłosić się do CIS. Sekret skuteczności CIS kryje się w indywidulanym podejściu do uczestnika – bowiem dla każdego z nich zostanie opracowany indywidulany program wsparcia w oparciu o diagnozę sytuacji życiowej danej osoby, jej potencjału i potrzeb.

 Obok rehabilitacji społecznej, uczestnicy zrealizują zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – dzięki wsparciu doradcy zawodowego będą mogli pokonać swoje bariery – np. takie wynikające z braku wiedzy nt. rynku pracy, aplikowania o pracę czy też osobistych, jak niska samoocena lub brak wiary w swoje możliwości. W stawianiu pierwszych kroków w realiach runku pracy już nie będą sami, otrzymają nie tylko wsparcie, ale także realną pomoc. W ramach realizacji projektu przewidziano bowiem kurs przedsiębiorczości, podczas którego przekazana zostanie wiedza jak krok po kroku założyć własną działalność, ale przede wszystkim – uczestnicy zyskają możliwość praktycznej nauki zawodu. Oferta szkoleniowa CIS została dostosowana do potrzeb rynku pracy – uczestnicy będą mogli skorzystać z kursu krawieckiego, robotnika budowlanego w pomieszczeniach CIS, kursu technologa robót wykończeniowych w budownictwie, kursu kucharza i ogrodnika/pracownika terenów zielonych.

Praca w CIS się opłaca

Zajęcia w CIS mają odbywać się codziennie 5 dni w tygodniu, uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe, a za udział w zajęciach organizowanych w ramach CIS (tj. w szkoleniach i warsztatach służących osobistemu rozwojowi) przysługiwać będzie zasiłek integracyjny, ubezpieczenie, oraz zwrot kosztów dojazdu. Pomocą objęci zostaną członkowie rodziny uczestnika – dla dzieci i osób dorosłych przewidziano zajęcia z animatorami i streetworkerami, w tym warsztaty artystyczne czy organizacja wyjść np. od kina - nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby z pomocy skorzystały także mamy oraz opiekunowie członków rodziny.

Dzięki realizacji projektu wsparcie i szansę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymają ci, którzy tego najbardziej potrzebują. Szerokie spectrum działań podejmowanych w ramach projektu pozwoli uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy oraz uwierzyć we własne możliwości.

Zasady rekrutacji do CIS:

Rekrutacja do CIS już ruszyła - trwa  w sposób ciągły w latach 2019-2021. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie MOPS Hajnówka, Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, CIS Hajnówka  (ul. Bielska 41, siedziba Zarządu Dróg Powiatowych).

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie: MOPS Hajnówka, Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Więcej informacji pod nr tel. 729 888 753 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 458

Powrót na początek strony