Przemoc domowa występuje w różnych środowiskach. Nie zależy ona od statusu, od poziomu wykształcenia, ani też od kondycji materialnej domowników. W rodzinach patologicznych częściej mamy do czynienia z tzw. przemocą gorącą, przepełnioną wybuchami agresji, wściekłością i brutalnością. W środowiskach o wysokim statusie społecznym częściej można spotkać tzw. przemoc chłodną, bardziej wyrafinowaną, niepozostawiającą widocznych śladów, dokonywaną w „białych rękawiczkach".

Jedną z form pomocy na rzecz ofiar przemocy jest powoływanie zespołów interdyscyplinarnych. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się realizacją gminnych zadań walki z przemocą. Zespół taki to grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienie o przemocy. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Reprezentują tym samym instytucje publiczne odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa dotyczące przemocy.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
✔ ośrodka pomocy społecznej;
✔ gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
✔ Policji;
✔ oświaty;
✔ ochrony zdrowia;
✔ organizacji pozarządowych;
✔ kurateli sądowej.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim: 
•    rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka, 
•    rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) 
•    rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających, 
•    rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd., 
•    rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni, 
•    rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu, 
•    rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci, 
•    rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie, 
•    osoby samotne, wymagające objęcia pomocą. 

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na: 
•    prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny, 
•    prośbę dziecka, 
•    informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej, 
•    informacje uzyskane z placówek oświatowych, 
•    informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych). 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 309

Powrót na początek strony